نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1307
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1484
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2025
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2642
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2550
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1899
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3006
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3660
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5424
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5454