آزمون نشت شار مغناطیس MFL

 

آزمون غیر مخرب  MFL یکی از روشهای نوین بازرسی پیشرفته  تكنولوژي مناسبی براي بازرسي داخل کیفیت خطوط لوله و کف مخازن ذخيره است .

 

 

در این روش تشخيص محل عيوب ، ابتدا قطعه مورد تست توسط میدان مغناطیسی  بزرگ در حد اشباع احاطه شده  و در صورت وجود تغییرات قطعه ناشی از عیوب احتمالی، نشت  شار ميدان ايجاد شده در محل عیوب  توسط سنسور دریافت شده و  بررسي تصاویر ثبت شده امکان تعین موقعیت عیوب را امکانپذیر میکند.