آزمون های غیر مخرب پیشرفته

 

تست غیر مخرب التراسونیک پیشرفته تست التراسونیک Phased Array               Time of Flight Diffraction ToFD, تست غیر مخرب التراسونیک پیشرفته تافد  

 

 

تست غیر مخرب نشت مغناطیسی magnetic flux lekage MFL کف مخازن و لوله ها بازرسی جوش پیشرفته