تاریخ آزمونها

 برگزاری آزمون مجدد  رادیوگرافی صنعتی ISO9712

 

 

 

 

تئوری :  24 آبان    - تهران
عملی :  25  آبان   -  تهران